Het Practoraat Rekenen is gericht op de ontwikkeling van rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag “wat is een goede rekenles in het mbo en hoe geef je die?” centraal. De rekenles waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s.
We inventariseren wat er al aan onderzoek plaatsvindt binnen de scholen, welke werkvormen er gebruikt worden en welke van deze werkvormen resultaat bieden.
Docenten van het consortium en ook docenten van andere mbo-instellingen kunnen onderzoek doen rondom het thema “een goede rekenles in het mbo”. Vanuit het Practoraat Rekenen is er ruimte vrijgemaakt om docenten te ondersteunen bij hun onderzoek.

Snel naar Onderzoeken of Literatuur.

Oproep
Wanneer jij graag praktijk(gericht)onderzoek rond het rekenonderwijs in het mbo zou willen overwegen, neem contact met ons op.
Het Practoraat Rekenen richt zich vooral op wat werkt in de rekenles.
Wat gaat er goed in mijn les en wat gaat minder goed? En hoe komt dat? Op welke wijze komt een student tot leren? En wat is de inbreng van mij als docent hierbij?
Door gezamenlijk te werken aan onderzoek in je eigen onderwijssituatie komen we tot mooie resultaten. Deze resultaten worden gedeeld met de rekendocenten in het land.
Klik hier voor meer informatie of om je belangstelling aan te geven.

Kenniskring 2019-2020
Belangrijke data:
8 mei 2019 Startbijeenkomst
10-09-2019 (17.00 – 21.00 uur): Masterclass wat is praktijk(gericht)onderzoek
05-11-2019 (17.00 – 21.00 uur): Masterclass dataverzameling
28-01-2020 (17.00 – 21.00 uur): Masterclass presentatie
2 juni 2020: Presenteren onderzoek tijdens miniconferentie

Tijdens de intervisiemomenten word je begeleid door de coördinator van een regio. De intervisiemomenten worden in overleg met de intervisiegroep vastgelegd.