Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs


De werkgroep “Wiskunde voor Morgen” is een gezamenlijke werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) en van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). Zij hebben in een notitie met de naam “Toekomstgericht rekenwiskundeonderwijs” uitgewerkt welke veranderingen in het reken- en wiskundeonderwijs nodig zijn voor de hoogtechnologische maatschappij van de toekomst.

Leren onze leerlingen wel de rekenvaardigheden en wiskundige vaardigheden die de maatschappij van de toekomst vraagt? Merkwaardig genoeg is dit geen onderwerp van discussie, niet in het onderwijs, niet in de politiek en ook niet in de media. En dat terwijl vrijwel alle algebraïsche beweringen die in het onderwijs aan de orde komen, ook door computers kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent zeker niet dat er geen reken- of wiskundeonderwijs meer nodig is. Integendeel; in onze hoogtechnologische maatschappij hebben juist meer mensen meer wiskundige bagage nodig. Ze hebben echter wel andere kennis en vaardigheden nodig dan voorheen.

Er moet discussie komen
Welke veranderingen er nodig zijn, is door de werkgroep “Wiskunde voor Morgen” in de genoemde notitie uitgewerkt. In die notitie variëren de onderwerpen van modelleren, begrijpen en rekenen met pen en papier tot statistiek, variabelen, functies en ‘computational thinking’. In de notitie staan veel duidelijk uitgewerkte voorbeelden.

De notitie “Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs” richt zich op het funderend onderwijs, dus op het primair onderwijs, het vmbo en de onderbouw van het havo en vwo. De notitie heeft vooral tot doel om een brede discussie uit te lokken. Een discussie waaraan niet alleen onderwijsexperts en beleidsmakers maar zeker ook leraren en ouders moeten deelnemen.

Koeno Gravemeijer (koeno@gravemeijer.nl)